GDPR Integritetspolicy

RB produkter värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. RB produkter kommer att behandla de personuppgifter som vi registrerar om dig i syfte att förse dig med den information och de tjänster som du begärt, samt för uppföljning av tjänst/samarbete/försäljning/produktutveckling. Vi kan även komma att använda uppgifterna för att marknadsföra RB produkters i sociala medier. Vi lagrar inte heller personuppgifter längre tid än vi behöver eller måste av lagliga skäl.

Webbplats och cookies
RB produkter använder cookies och andra liknande tekniker för att samla in information och sammanställa statistik om trafik och kommunikation på webbplatsen. Du kan välja att stänga av cookies i din webbläsare och/eller radera lagrade cookies i din webbläsare. Observera att blockering av cookies kan påverka webbplatsens funktionalitet. 

Varifrån samlar vi in dina personuppgifter?
Vi samlar in personuppgifter från dig om du väljer att besöka vår webbplats, kontakta oss genom webbplatsen, via hantering av köp amt när du skriver upp dig för vårt nyhetsbrev. Vi kan även samla in dina uppgifter i samband med event, mässa eller kundbesök.

Vilka kategorier av personuppgifter samlar vi in?
Beroende av ändamål kan vi samla inföljande kategorier av personuppgifter:
Förnamn, efternamn, e-postadress, telefonnummer, ip-adress, företag/organisation, kreditupplysning,  ansvarsområde, företagsinformation som är offentlig (t.ex. antal anställda och momsregistreringsnummer), finansiell information (relaterat till fakturor, anbud, avtal m.m.), annan företags- och finansiell information som finns tillgänglig, feedback och kommentarer från dig.

Den rättsliga grund för vilken behandling av dessa personuppgifter sker framgår av artikel 6.1 f) i GDPR.

Varför samlar vi in och behandlar dina personuppgifter?
* Ge dig information i t.ex. nyhetsbrev, kataloger och pressmeddelanden. 
* Besvara dina frågor och hantera feedback. 
* Besvara dina offertförfrågningar.
* Besvara dina köpförfrågningar.
* Skapa personliga kundnummer/konton hos oss.
* Hantera klagomål och kommentarer från dig.
* Fullgöra våra eventuella garantiåtaganden avseende produkter och tjänster.
* Hantera beställningar och leveranser av produkter och tjänster som RB produkter tillhandahåller.
* Hantera din anmälan till- och deltagande på event och utbildningar samt hantera tävlingar arrangerade av RB produkter eller företagets samarbetspartners.
* Marknadsföring av RB produkter i sociala medier.
* Fullgöra rättsliga förpliktelser (såsom redovisning- och skatteskyldigheter).
* Fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk (för det fall en tvist uppstår mellan dig och RB produkter).

Hur länge bevarar vi dina personuppgifter?
RB produkter bevarar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som framgår i denna Integritetspolicy om inte en längre bevarandeperiod krävs eller är tillåten. Vi använder följande kriterier för att fastställa bevarandeperioden:
* Så länge vi har en pågående relation med dig (antingen som enskild individ eller i din roll som anställd hos en av våra företagskunder, leverantörer eller samarbetspartners)
* Så länge som krävs enligt rättsliga förpliktelser som RB produkter är bunden av (såsom skatte- och redovisningsförpliktelser)
* Så länge som är lämpligt mot bakgrund av vår rättsliga ställning (såsom tillämpliga preskriptionsbestämmelser i lag).

Utlämning av personuppgifteruppgifter
Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats eller vårt företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tjänsteleverantör, såsom betalningsförmedlare för att kunna kräva in obetalade fakturor. Vi kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter, såsom Skatteverket eller polis, domstol och andra brottsbekämpande myndigheter, om vi är skyldiga att göra detta enligt lag eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Överföring till tredje land
Dina personuppgifter kommer inte att överföras till länder utanför Sverige (eller EU/EES) 

Tredje parts information
RB produkter använder sig av Google Analytics, analysverktyg för hemsida. På vissa vår webbplats finns länkar till externa webbplatser. Sesemic är inte ansvarig för tredje parts integritetsskydd och om du väljer att besöka en länkad webbplats. 

I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar personuppgifter för vår räkning och utifrån instruktioner från oss. Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa en korrekt och säker behandling av de personuppgifter de åtar sig att behandla. Våra personuppgiftsbiträden hjälper oss med:

* Transporter (logistikföretag och speditörer).
* Marknadskommunikation (företag som hanterar RB produkters marknadsföring via nyhetsbrev, sociala medier samt webbplats).
* Varuutlämning (externa utlämningsaktörer)

Hur skyddar vi dina personuppgifter?
PB produkter har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot t.ex. förlust, manipulation eller obehörig åtkomst. Vi lagrar dina personuppgifter på datorer med begränsad åtkomst. Våra datorer är placerade i kontrollerade anläggningar. Vi anpassar kontinuerligt våra säkerhetsåtgärder till den fortlöpande tekniska utvecklingen. 

Dina rättigheter:
Du har rätt att lämna in följande begäran:
* Om du upptäcker att personuppgifter relaterade till dig är felaktiga, ofullständiga eller oriktiga har du rätt att få dem rättade.
* Du har även rätt att en gång per kalenderår begära tillgång till dina personuppgifter vi behandlar.
* Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter i den utsträckning behandlingen baseras på ditt samtycke.
* Du kan vidare få dina personuppgifter raderade under vissa omständigheter, till exempel när uppgifterna inte längre behövs för att uppnå det ändamål för vilket uppgifterna samlades in. 
* Du har rätt att lämna eventuella klagomål om behandling av dina personuppgifter till den nationella tillsynsmyndigheten: Datainspektionen, se avsnitt 58.1 stycke 1 i dataskyddsförordningen.

Begäran ska var skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn, adress, e-post och personnummer. Informationen kommer att sändas till din folkbokföringsadress. 

RB produkter
Personuppgiftbehandling
Långsjögatan 53
944 94 JÄVREBYN

Uppdatering av Integritetspolicy
Denna policy är föremål för löpande förändringar. Vi rekommenderar att du regelbundet besöker denna webbplats för att hålla dig uppdaterad. 

Kontaktinformation
Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter: 

PB produkter
Personuppgiftbehandling
ångsjögatan 53
944 94 JÄVREBYN

eller: info@rbprodukter.se
Märk e-posten: Personuppgiftsbehandling